org.mapdb / SortedTableMap / forEachKey

forEachKey

fun forEachKey(procedure: (K) -> Unit): Unit