org.mapdb / MapExtra / forEachKey

forEachKey

abstract fun forEachKey(procedure: (K) -> Unit): Unit