org.mapdb / DataOutput2 / write

write

open fun write(b: Int): Unit
open fun write(b: ByteArray): Unit
open fun write(b: ByteArray, off: Int, len: Int): Unit