org.mapdb / DB / HashMapMaker / expireStoreSize

expireStoreSize

fun expireStoreSize(storeSize: Long): HashMapMaker<K, V>