org.mapdb / DB / HashMapMaker / expireOverflow

expireOverflow

fun expireOverflow(overflowMap: MutableMap<K, V?>): HashMapMaker<K, V>