org.mapdb.volume / ByteBufferVol / sliceSize

sliceSize

open fun sliceSize(): Int
Overrides Volume.sliceSize