org.mapdb.serializer / SerializerStringDelta2 / ByteArrayKeys / deleteKey

deleteKey

fun deleteKey(pos: Int): ByteArrayKeys
Overrides StringArrayKeys.deleteKey