org.mapdb / DataIO / getSixLong

getSixLong

static fun getSixLong(buf: ByteArray, pos: Int): Long