org.mapdb / BTreeMapJava / Node / highKey

highKey

open fun <K : Any> highKey(keySerializer: GroupSerializer<K>): K