org.mapdb / Atomic / Long / toLong

toLong

fun toLong(): Long