org.mapdb.volume / ByteBufferVolSingle / getDataInput

getDataInput

fun getDataInput(offset: Long, size: Int): ByteBuffer
Overrides Volume.getDataInput