org.mapdb.serializer / SerializerStringDelta2 / CharArrayKeys / deleteKey

deleteKey

fun deleteKey(pos: Int): CharArrayKeys
Overrides StringArrayKeys.deleteKey